Contact

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze digitale media besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze digitale media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze digitale media opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB projects B.V.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze digitale media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze digitale media verkregen is.

Alhoewel de website en de digitale nieuwsbrief met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB projects B.V. om ervoor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de digitale media onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB projects B.V. geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de website en nieuwsbrief opgenomen informatie. De technische uitvoering van de woningen kan gewijzigd worden voor zover dit geen invloed heeft op het gebruiksgemak, de kwaliteit of de reeds gekozen materialen.

Verder aanvaardt Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB projects B.V. geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze website en de digitale nieuwsbrief. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle wijzigingen in tekst, illustraties en tekeningen zijn voorbehouden aan Bogor Projectontwikkeling B.V. en tB projects B.V. De opgenomen perspectieftekeningen en uitgewerkte indelingssuggesties geven een impressie weer, de kleurstelling en kleine wijzigingen aan de woningen worden veelal in een later stadium tijdens de bouw door de architect ingevuld. Derhalve kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend.